floppy
FLOPPY
!
01229

LETTORE FLOPPY DISK 1,44 BIANCO

01023

LETTORE FLOPPY DISK 1,44 BLACK

01024

LETTORE FLOPPY DISK 1,44MB ESTERNO USB